R.K. basisschool J.H. Newman

kwaliteit, openheid, diepgang

R.K. basisschool J.H. Newman - kwaliteit, openheid, diepgang

ANBI

Sinds 30-10-2014 beschikt Stichting J.H. Newmanschool  over de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een vereiste voor toekenning van de ANBI status is dat men zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen nut. Deze status brengt voor ons een aantal belastingvoordelen met zich mee.

  • De stichting betaalt geen erf- of schenkbelasting voor donaties of erfenissen die wij bij onze stichting gebruiken voor het algemeen belang.
  • Een donatie aan onze stichting kan als gift in aftrek worden gebracht voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Naam instelling:

STICHTING ROOMS KATHOLIEK BASISONDERWIJS JOHN HENRY NEWMAN

RSIN

851350331

Postadres

Sniederslaan 48

5531 EL Bladel

Doelstelling

Oprichten en exploiteren van een Katholieke (basis)school. Met een duidelijke Katholieke identiteit en hoogwaardig onderwijs.

Zie statuten

Bestuur

  1. H. Schilder, pr.
  2. Y. Postma
  3. C. de Quaij

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid.

Het financiële overzicht van 2021

Beginsaldo                        €  5.824,75

Eindsaldo                           €  5.198,61

Baten

Rente-inkomsten             €         0,59

Totaal baten                     €         0,59

Lasten

Bankkosten                       €    119,36

Website                                   507,37

Totaal lasten                     €    626,73

Jaarplan en begroting JHN-stichting 2022

Jaarplan

-Onderzoek naar mogelijkheden oprichten van een katholieke school in Den Haag en Amsterdam

-Onderzoek naar opzet privaat onderwijs

-Ontwikkelen lesmateriaal voor ouders en katecheten: vormselproject

-Ondersteunen van bestaande en nieuw initiatieven op het gebied van rooms-katholiek onderwijs in Nederland

-Contacten leggen met andere initiatieven gericht op lager onderwijs en vorming

-Vernieuwen website

Het kalenderjaar werd natuurlijk gedomineerd door de Coronapandemie, daardoor zijn er tot het najaar van 2021 weinig of geen contacten geweest, op dit moment neemt de belangstelling weer toe.

Begroting 2022

Inkomsten

Giften                  euro      100

Verkoop              euro      500

Totaal                                 600

 

Uitgaven

Projecten            euro      800

Website               euro      150

Bankkosten        euro      150

Totaal                                 1100

Resultaat                           – euro 500